Budujemy „Przedszkole dla Nadziei”

Szkolne koło „Caritas” zaprasza do nowej, wielkiej akcji „Przedszkole dla Nadziei”- to marzenie s.  Dominiki Laskowskiej, pracującej od ponad 20 lat w Kongo polskiej pallotynki, której nasze koło pomagało już wielokrotnie. Matumaini, czyli Nadzieja, to ośrodek ratujący rocznie ok. 20 tys. dzieci cierpiących na chorobę głodową.

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych

Informujemy, że w środę 9. września 2020 r.  o godz. 16.00 w budynku przy ul. Starowiejskiej 4 odbędą się spotkania rodziców uczniów klas pierwszych z wychowawcami.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną nie będzie zebrania ogólnego. Rodziców zapraszamy bezpośrednio do sal lekcyjnych wg harmonogramu umieszczonego przed wejściem do budynku szkoły.

 

 

 

Matura poprawkowa

Wszystkich przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym informujemy, że egzamin odbędzie się 8 września (wtorek) o godzinie 14.00 w salach:

- język angielski  sala nr 115

- matematyka - technikum  sala nr  50

- matematyka LOD + język polski – pracownia elektryczna obok sali nr 50

Na egzamin należy zgłosić się w maseczkach, z dowodem osobistym, przyborami, kodami kreskowymi (w razie braku kodów konieczne będzie kodowanie ręczne) o godzinie 13.30.

 

 

Uczniowie klas czwartych !

Uwaga uczniowie klas czwartych oraz osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego z kwalifikacji zawodowej. Do dnia 15 września (włącznie) należy złożyć wypełnioną deklarację o przystąpieniu do egzaminu kwalifikacyjnego. Deklaracje można pobrać ze strony szkoły (link) lub strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub odebrać druk u wychowawcy klasy.

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190904130227489

Wypełnione deklaracje należy oddać wychowawcy klasy. W razie problemów z wypełnieniem deklaracji proszę konsultować się z kierownikiem kształcenia praktycznego P. Andrzejem Figurą.

DEKLERACJA DO POBRANIA (wersja spakowana)

 

 

Nabór wniosków - stypendia szkolne

Informujemy, że do 16 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych  w ramach projektu:

„Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet 10 Wiedza i kompetencje Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

W roku szkolnym 2020/2021 zostanie przyznane 15 stypendiów w kwocie 250 zł brutto na miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy danego roku szkolnego (od września do czerwca).

O stypendium może ubiegać się uczeń, który przedłożył w wyznaczonym terminie wypełniony Wniosek o przyznanie stypendium oraz uzyskał w poprzednim roku szkolnym najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. Stypendia będą przyznane 15 osobom z najwyższą liczbą punktów rekrutacyjnych zgodnie z kryteriami rekrutacji. Wprzypadku takiej samej ilości punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uczeń może uzyskać w/w stypendium tylko jeden raz w cyklu kształcenia. Więcej informacji na stronie projektu https://zstio.edu.pl/edukacja/pos/

Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w Sekretariacie szkoły przy ul. Starowiejskiej 4 lub Matejki 11 do dnia 16 września 2020 r.

 

Załączniki:

WNIOSEK

KRYTERIA REKRUTACJI