Rekrutacja 2021/2022

 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych

 

Technikum 5-letnie dla absolwentów szkół podstawowych

kierunek kształcenia / lata nauki przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przedmioty
rozszerzone
technik budownictwa
5-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka fizyka
technik elektryk
5-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka język angielski, fizyka
technik informatyk
5-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), informatyka język angielski, informatyka
technik mechanik
5-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka język angielski, fizyka
technik spawalnictwa
5-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), fizyka język angielski, fizyka
technik reklamy
5-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena), plastyka język angielski

 

Branżowa I stopnia 3-letnia dla absolewntów szkół podstawowych

zawód / lata nauki przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
praktyka
mechanik-monter maszyn i urządzeń
3-letnia
język polski, matematyka,
język obcy (najwyższa ocena), technika
praktyka w warsztatach
i pracowniach szkolnych
monter konstrukcji budowlanych
3-letnia
język polski, matematyka,
język obcy (najwyższa ocena), technika
praktyka w warsztatach
i pracowniach szkolnych
wielozowodowa
dla pracowników młodocianych
3-letnia
język polski, matematyka,
język obcy (najwyższa ocena), technika
praktyka u pracodawców
po podpisaniu umowy o pracę

 

Liceum ogólnokształcące 4-letnie dla absolwentów szkół podstawowych

lata nauki przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
przedmioty rozszerzone
liceum ogólnokształcące
4-letnie
po szkole podstawowej
język polski, matematyka, język obcy
(najwyższa ocena), biologia
język angielski, biologia, chemia

 

Technik spawalnictwa

Obecnie w przemyśle ok. 80% połączeń wykonuje się za pomocą technik spawalniczych.
W Polsce funkcjonuje ok. 7 tyś. zakładów wykonujących wyroby i konstrukcje spawane oraz bliżej nieokreślona liczba przedsiębiorstw gdzie spawanie jest procesem pomocniczym.
W normach światowych i europejskich proces spajania uznany jest za proces specjalny czyli proces którego wyniku nie można przewidzieć w trakcie jego trwania. Ewentualne wady mogą ujawnić się dopiero w trakcie jego użytkowania. W związku z tym niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich fazach tego procesu. Bardzo istotną rolę odgrywa tu średni personel nadzoru spawalniczego którego obecnie bardzo brakuje.

W wyniku procesu kształcenia uczeń techniku spawalnictwa powinien umieć:

 • organizować stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania i lutowania,
 • opracowywać instrukcje technologiczne spawania,
 • opracowywać instrukcje usuwania skutków odkształceń spawalniczych,
 • dobierać materiały dodatkowe do spawania,
 • projektować technologiczne procesy spawania,
 • wykonywać połączenia spawane i zgrzewane (w tym wykonywać spawanie i cięcie gazowe oraz spawanie łukowe),
 • kontrolować jakość wykonanych spoin,
 • przestrzegać przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

 

W toku zawodowego kształcenia teoretycznego i szkolenia praktycznego uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, działania i obsługi urządzeń do spawania gazowego,
 • warunków i stosowanych sposobów termicznego cięcia oraz napawania,
 • metod, urządzeń i warunków zgrzewania metali i tworzyw sztucznych,
 • urządzeń i technologii spawania łukowego elektrodami otulonymi, w osłonach  gazowych, lukiem krytym, cięcia plazmowego i in.,
 • materiałów przeznaczonych na konstrukcje spawane, ich obliczaniem i  technologicznością,
 • zastosowania technologii spawania przy wytwarzaniu konstrukcji budowlanych, mostów, zbiorników, aparatury chemicznej, samochodów i budowie maszyn,
 • kontroli jakości złączy spawanych, zgrzewanych i lutowanych,
 • wdrażania bezpiecznych metod pracy,
 • korzystania z dokumentacji technicznej i literatury fachowej.

 

Jako absolwent technikum w zawodzie technik spawalnictwa uzyska przygotowanie bazowe dla średniego personelu spawalniczego, dzięki któremu będzie umiał:

 • Opracować dokumentację technologiczną spajania
 • Dobierać materiały dodatkowe do spawania
 • Projektować technologiczne procesy spawania
 • Organizować i nadzorować przygotowanie produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów
 • Zapewniać utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej
 • Prowadzić gospodarkę maszynową zakładu spawalniczego
 • Po odbyciu odpowiednich przeszkoleń i zdobyciu dalszych kwalifikacji specjalistycznych dokonywać kontroli jakości złączy.

 

Pełnoletni uczeń ma możliwość uczestnictwa w szkoleniach i uzyskania kwalifikacji spawacza. Uzyskane przygotowanie pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w różnych przedsiębiorstwach w których technologie spawania są wiodące albo pomocnicze. Może tam pełnić funkcję technologa albo kontrolera jakości. Nabyte przygotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy do podjęcia studiów wyższych oraz szkoleń z zakresu uprawnień personelu spawalniczego. 

Technicy spawalnicy mogą być zatrudnieni jako:

 • Kierownik sekcji technologicznej lub spawalnika – technologa
 • Kierownika lub technologa w sekcji konstrukcji oprzyrządowań
 • Spawalnika produkcji
 • Mistrza spawalniczego

Technik budownictwa

Zawód technik budownictwa jest zawodem atrakcyjnym, wymagającym wszechstronnej wiedzy, dobrego przygotowania zawodowego i dobrego stanu zdrowia. Szkoła umożliwia zdobycie wykształcenia średniego zawodowego i zdawania matury.

W technikum budowlanym wyodrębnione są dwie kwalifikacje zawodowe:
BUD.08. Wykonywanie konstrukcji budowlanych
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Po ukończeniu nauki absolwenci przygotowani są do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami ludzi przy wznoszeniu obiektów budowlanych, sporządzania obmiarów i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego, bądź kontynuowania dalszej nauki na uczelniach technicznych.
Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, jak również prowadzenia własnej firmy budowlanej. Ponadto technicy budownictwa mogą znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są poszukiwanymi pracownikami.
Absolwenci naszej szkoły pracują w przedsiębiorstwach budowlanych, prowadzą własne firmy budowlane, pracują w biurach projektów jako asystenci projektanta oraz kontynuują naukę na wyższych uczelniach, w szczególności na kierunku budownictwo lądowe.
Szkoła organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe oraz szkolenia technologiczne i produktowe ze współpracą z największymi polskimi firmami związanymi z budownictwem. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z dokumentacją budowlaną, nowoczesną technologią wykonywania robót budowlanych, materiałami budowlanymi i organizacją stanowiska pracy.

 • Twoim marzeniem jest nauka w ciekawym i przyszłościowym zawodzie?
 • Pragniesz w przyszłości wykonywać ciekawe, rozwijające i dobrze płatne zadania?
 • Jesteś kreatywny, ambitny i ciekawy świata?
 • Chcesz tworzyć otaczający Cię świat a nie tylko się jemu przyglądać?

Technikum budownictwa to odpowiednie miejsce dla Ciebie.
 

Technik informatyk

Charakterystyka zawodu technik informatyk
Technik informatyk zajmuje się w ogólności technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Do zakresu jego najważniejszych obowiązków można zaliczyć: znajomość praktyczną i teoretyczną sprzętu komputerowego (m.in. budowanie zestawów komputerowych i ich naprawa), znajomość tworzenia i obsługi sieci komputerowych, umiejętność tworzenia oprogramowania, obsługa systemów informatycznych i specjalistycznego oprogramowania, projektowanie oraz tworzenie i zarządzanie stronami WWW, tworzenie sieciowych i mobilnych aplikacji, projektowanie i tworzenie serwerów sieciowych baz danych.
Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwoju internetu. Obecnie informatyka stała się kluczowym czynnikiem rozwoju przemysłu, handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację i wiele różnych innych dziedzin działalności człowieka. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających i zmieniających się branż stąd pojawiła się konieczność specjalizacji. Na rynku poszukuje się więc między innymi: programistów, administratorów sieci komputerowych, projektantów stron internetowych.

Sylwetka kandydata
Informatyk powinien być osobą samodzielną, potrafiącą analizować sytuacje i podejmować adekwatne decyzje. Cechami pożądanymi są również: cierpliwość, spostrzegawczość oraz zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.
Można też wymienić inne cechy, które ułatwiają pracę w tym zawodzie:

 •  zdolności do nauk ścisłych,
 • zainteresowanie elektroniką,
 • zdolność przewidywania skutków podjętych decyzji,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność koncentracji uwagi,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 • chęć ciągłego rozwoju i wzbogacania własnej osobowości,
 • podatność na innowacje,
 • umiejętność pracy w zespole.

Przeciwwskazania zdrowotne
Nie ma szczególnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w tym zawodzie. Utrudnieniem może być bardzo duża wada wzroku. W zależności od stanowiska istnieje możliwość zatrudnienia w charakterze informatyka osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach mogą z powodzeniem wykonywać dostosowane do ich możliwości zadania. W niektórych pracach i przy odpowiednio dostosowanym sprzęcie informatykiem może być też osoba niedowidząca.

Zdobywane umiejętności zawodowe
Technik informatyk to zawód dla pasjonatów. Bez ciągłego treningu w rozwoju wiedzy i umiejętności trudno osiągnąć duże efekty, dlatego bardzo ważna jest praktyka. Stąd tego rodzaju umiejętności ćwiczone są w trakcie zajęć w wyposażonych w nowoczesny sprzęt pracowniach szkolnych a także w trakcie 4 tygodniowych praktyk zawodowych u pracodawców.
Oprócz przedmiotów ogólnokształcących kształcenie odbywa się w ramach takich przedmiotów informatycznych jak:

 • systemy operacyjne
 • sieci komputerowe
 • urządzenia komputerowe
 • programowanie witryn i aplikacji internetowych,
 • informatyka w zakresie rozszerzonym (w tym multimedia i grafika komputerowa),
 • bazy danych

Zdobywane umiejętności zawodowe to między innymi:

 • posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami,
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań informatycznych,
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania,
 • programowanie aplikacji internetowych, desktopowych i mobilnych w wybranych językach, w szczególności C++, PHP, Java,
 • stosowanie metod programowania i dobór algorytmów,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku.

Dla zawodu technik informatyk w naszym technikum dodatkowo proponujemy zajęcia dodatkowe w następujących dziedzinach:

 1. Technologie mobilne,
 2. Programowanie sterowników przemysłowych PLC,
 3. Pakiety biurowe - poziom zaawansowany (zajęcia mają przygotować uczniów do zdobycia umiejętności w standardzie ECCC oraz do zdania egzaminów i uzyskania certyfikatów ECCC),
 4. Pierwsze kroki w elektronice,
 5. Programowanie mikrokontrolerów,
 6. Nowoczesne systemy zabezpieczeń.

Wykaz kwalifikacji:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Tytuł potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (zwany również egzaminem zawodowym) jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Możliwości zatrudnienia
Absolwenci technikum informatycznego mogą szukać pracy w różnorodnych firmach. Możliwości są ogromne i na pewno dużo większe niż w innych zawodach. Jest oczywiste, że informatycy znajdą zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również bardzo duże szanse na obsadzenie stanowisk w obsłudze systemów firm różnych branż.
Mogą to być na przykład:

 • firmy projektujące i tworzące strony internetowe
 • ośrodki obliczeniowe,
 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy,
 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe,
 • punkty serwisowe sprzętu komputerowego,
 • wydawnictwa i drukarnie,
 • studia graficzne i dźwiękowe,
 • studia telewizyjne i filmowe,
 • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

Absolwent technikum informatycznego może również założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym zakresie, do czego też jest przygotowywany w trakcie kształcenia w szkole.
Do typowych zadań zawodowych na stanowiskach pracy należą:

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego,
 • rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego,
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego,
 • konfiguracja stanowisk komputerowych,
 • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych,
 • konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku.

Możliwości dalszego kształcenia
W obecnym, przesyconym elektroniką i informatyką świecie, wiedza i umiejętności praktyczne mają ogromne znaczenie. Wymagane jest również odpowiednie, kierunkowe wykształcenie. Stąd warto podejmować dalszą edukację. Informatykę i kierunki z nią związane można studiować na politechnikach, uniwersytetach, uczelniach wyższych. Ukończenie naszego technikum jest dobrym przygotowaniem do takiego dalszego kształcenia. W czasie studiów można zdobyć tytuł licencjata, inżyniera czy magistra informatyki. Ale ukończenie studiów to nie koniec edukacji informatyka - ze względu na szybki rozwój tej branży należy się uczyć i rozwijać umiejętności zawodowe przez całe życie. Bardzo ważna jest otwartość na zmiany i umiejętność wdrażanie nowych zastosowań w codziennej pracy. Każdy informatyk musi przygotować się na konieczność uczestniczenia w szkoleniach i kursach dokształcających, które są nieodzownym elementem tej pracy.

Technik mechanik

Technik mechanik

Kwalifikacje
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń


Technik mechanik to fachowiec, który podoła każdemu zadaniu. Jest to zawód, który łączy w sobie wszystkie branże techniczne. Dzisiejszy świat nie mógłby funkcjonować bez maszyn. Mechanizacja jest wszechobecna. Jej rozwój jest bardzo dynamiczny. Dzięki obrabiarkom, spawalnictwie, oraz innym technikom wytwarzania ludzkość korzysta z takich dobrodziejstw jak: samochody, pociągi, elektronarzędzia, po sprzęt użytku domowego.
Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie na każdym etapie konstruowania, projektowania i na końcu wykonania części maszyn i gotowych wyrobów. Wszystkie to mechanizmy i urządzenia są wykonywane z tysięcy części, które są w odpowiedni sposób zmontowane w jedną całość. Bez nas techników mechaników nie było by to możliwe: w przemyśle pełnimy rolę konstruktora, technologa operatora a nawet programisty.
Uczniowie kierunku technik mechanik uczący się w ZSTI mają praktyki zawodowe w zakładach produkcyjnych i firmach dzięki temu mogą poznać realia funkcjonowania swojego zawodu w rzeczywistych warunkach. W naszej placówce znajdują się obrabiarki CNC z najnowszymi wersjami oprogramowania na których uczniowie mogą nabywać wiedzę i doświadczenie oczekiwane przez przyszłych pracodawców.


Jeśli kochasz majsterkować, imponują Ci ludzie, którzy potrafią wykonać niemal każdy element dowolnego urządzenia to właśnie nauka w Technikum Mechanicznym ZSTI jest szkołą dla Ciebie. Zajęcia prowadzimy ucząc praktycznych umiejętności, pozwalamy uczniom na kreatywne rozwijanie swoich pomysłów.
Szkolne pracownie wyposażone są w maszyny i urządzenia przemysłowe obecne w niemal większości zakładów produkcyjnych. Posiadamy pracownie CNC i obrabiarek konwencjonalnych. Laboratorium programowania obrabiarek jest bogato wyposażone w liczne trenażery układów Sinumerick i Fanuc. Posiadamy pracownia CAD/CAM posiadająca najnowsze oprogramowania do modelowania jak również wytwarzania części maszyn. Kolejnym atutem naszej placówki jest posiadanie spawalni wielostanowiskowej.
Dlaczego kierunek Technik Mechanik to najlepszy wybór ?
• Posiadamy nowoczesne pracownie.
• Uczniowie Technikum Mechanicznego mają możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs programowania obrabiarek CNC, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC
• Nasza kadra nauczycieli i instruktorów zawodu to ludzie z pasją znający potrzeby rynku pracy.
• Organizujemy wyjazdy oraz wycieczki na targi;
• Przygotowujemy do egzaminów zewnętrznych przez co możemy się poszczycić wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych;


Absolwent będzie przygotowany do:
• wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem, użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą maszyn i urządzeń,
• tworzeniem dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej z wykorzystaniem systemów CAD/CAM;
• obsługą maszyn i urządzeń technologicznych;
• obsługą i programowaniem maszyn CNC;
• wykonywanie prac obróbki ręcznej;
• wykonywanie połączeń nierozłącznych( spawanie, nitowanie, lutowanie) ;
• wykonywanie typowych części maszyn wykorzystując poznane techniki wytwarzania;

Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Ukończenie szkoły w zawodzie technik mechanik stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów politechnicznych.