• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2021/2022 w ramach projektu pn. „ Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami ”

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wszystkimi załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 24 września 2021.

Wysokość stypendium ustala się w kwocie 250 zł brutto na miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy danego roku szkolnego (od września do czerwca). W roku szkolnym 2021/2022 zostanie przyznane  stypendium dla 15 uczniów spełniających poniższe warunki.

O stypendium może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

-        jest uczniem co najmniej klasy drugiej szkoły zawodowej, uczestniczącej w projekcie, znajdującej się na terenie powiatu limanowskiego,

-        została zrekrutowana do projektu zgodnie z Regulaminem rekrutacji przyjętym przez Realizatora projektu,

-        przedłożyła w wyznaczonym terminie wypełniony Wniosek o przyznanie stypendium  zgodnie z § 4.

-        uzyskała w poprzednim roku szkolnym średnią ocen z przedmiotów zawodowych co najmniej 4.0.

Uczeń może mieć przyznane stypendium tylko jeden raz w ramach w/w projektu.

 

W oparciu o przedłożone wnioski, utworzona zostanie w obrębie każdej szkoły lista rankingowa uczniów ubiegających się o stypendium według następujących kryteriów:

Liczba punktów = średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego semestru + waga / punkty.

 Wagi

a)      wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego semestru

b)      wyniki z olimpiad i konkursów przedmiotowych z przedmiotów zawodowych, szczebla minimum wojewódzkiego, osiągnięte przez ucznia w trakcie uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, o nastepującej wadze punktowej:

- +1,25 do średniej ocen za tytuł laureata olimpiady lub konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;

- +1,00 do średniejocen za tytuł finalisty olimpiady lub konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;

- +0,50 do średniej ocen za udział w olimpiadzie lub konkursie o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

c)       w przypadku równych średnich brana będzie pod uwagę ocena z zachowania z ostatniego semestru potwierdzona przez wychowawcę lub opiekuna (wzorowa – 10 pkt., bardzo dobra – 8 pkt., dobra – 6 pkt., poprawna – 4 pkt., nieodpowiednia – 2 pkt., naganna – 0 pkt.)

d)      w przypadku takiej samej ilości punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Załącznik nr 1 - Regulamin przyznawania stypendiów

Załącznik nr 2 - Wniosek o stypendium naukowe