Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Informujemy, że do 16. września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych  w ramach projektu:

„Utworzenie  CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego” realizowanego przez ZSTiO w Limanowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020".

Wysokość stypendium ustala się  w kwocie 250 zł brutto na miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy danego roku szkolnego (od września do czerwca).

O stypendium może ubiegać się uczeń, który przedłożył w wyznaczonym terminie wypełniony Wniosek o przyznanie stypendium oraz uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen z przedmiotów zawodowych co najmniej 4.0.

Uczeń może uzyskać w/w stypendium tylko jeden raz w cyklu kształćenia. Pozostałe informacje w Regulaminie.

Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w Sekretariacie szkoły przy ul. Starowiejskiej 4, do dnia 16. września 2019 r.