Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - INFORMATYK

 

1. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu

2. Miejsce pracy – ZSTI, Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4

3. Rodzaj stosunku pracy – umowa o pracę

4. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)    Wymagania niezbędne:

·       obywatelstwo polskie,

·       niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,

·       pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

·       wykształcenie wyższe o kierunku informatyka lub studia w trakcie (min. 3 rok studiów inżynierskich) lub wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy

b)    Wymagania dodatkowe:

·      znajomość systemów operacyjnych LINUX, WINDOWS oraz pakietów biurowych,

·      praktyczne doświadczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów informatycznych użytkowników końcowych,

·      dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz administrowaniem sieciami,

·      właściwe planowanie i organizacja pracy,

·      komunikatywność,

·      umiejętność rozwiązywania problemów

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·       nadzór nad sprzętem komputerowym oraz odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie,

·       dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,

·       instalowanie i konfigurowanie urządzeń komputerowych oraz wszelkiego rodzaju oprogramowania,

·       udzielanie pracownikom wszelkiej pomocy w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i wdrażania oprogramowania komputerowego,

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·       CV z opisem pracy zawodowej,

·       kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

·       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

·       oświadczenie kandydata o niekaralności,

·       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać z zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko informatyka” w terminie do dnia 12.07.2019 r. godz. 12.00 w sekretariacie szkoły. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Inne informacje

Oferta powinna zawierać tylko kserokopie wymaganych dokumentów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2019 r. o godzinie 12.15.  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 183319040.