Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

informacja z otwarcia ofert

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i dystrybucja gazu do budynków Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej”

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

za cenę: 354 301,18 zł

 

Uzasadnienie wyboru: oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta oceniona jako najkorzystniejsza jest ważna, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Razem pkt

Termin wykonania/ okres gwarancji / warunki płatności

1

EWE Polska sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 184,                      60-166 Poznań

368 041,36 zł

96,27

Zgodnie z SIWZ

2

Onico Energia                        sp. z o.o. S.K.A.                      ul.Flory 3/4,                                       00-586 Warszawa

418 191,22 zł

84,73

3

PGNiG                                         Obrót Detaliczny sp.z o.o.       ul. Jana Kazimierza 3,                  01-248 Warszawa 

354 301,18 zł

100

 

W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty, Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.

 

WERSJA PDF INFORMACJI